Avatar

เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2563-2564 คาดว่าจะมีการเปิดสอบ 65 ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก 4,157 อัตรา

อัพเดทข่าว เปิดสอบท้องถิ่น 2563-2564 ซึ่งจากข่าวคาดว่าจะมีการเปิดรับสมัครในปลายปี 2563 นี้ โดยจำนวนอัตราที่เปิดสอบทั้งสิ้นประมาณ 4,157 อัตรา ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดรับสมัคร ประมาณเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 

โดยมีตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครดังนี้ ทั้งหมด 4,157 อัตรา โดยแบ่งเป็นดังนี้
– ประเภทวิชาการ 18 ตําแหน่ง จำนวน 476 อัตรา
– ประเภททั่วไป 24 ตําแหน่ง จำนวน 2,723 อัตรา
– ครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก จำนวน 958 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ
1. นักพัฒนาชุมชน
2. นักวิชาการเกษตร
3. นักประชาสัมพันธ์
4. วิศวกรไฟฟ้า
5. วิศวกรโยธา
6. สถาปนิก
7. นักจัดการงานทั่วไป
8. วิศวกรเครื่องกล
9. นักวิชาการศึกษา
10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11. นักทรัพยากรบุคคล
12. นักจัตการงานทะเบียนและบัตร
13. นักสังคมสงเศราะห์
14. นักป้องกันและบรรเทสาธารณภัย
15. นักผังเมือง
16. นักวิชาการเงินและบัญชี
17. นักวิชาการคลัง
18. นิติกร

ตำแหน่งประเภททั่วไปที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
3. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
4. เจ้าพนักงานทะเบียน
5. นายช่างเขียนแบบ
6. นายช่างสำรวจ
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
8. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
9. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
10. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
11. เจ้าพนักงานเกษตร
12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
14. เจ้าพนักงานเทศกิจ
15. เจ้าพนักงานประปา
16. เจ้าพนักงานคลัง
17. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
18. นายช่างเครื่องกล
19. สัตวแพทย์
20. นายช่างผังเมือง
21. เจ้าพนักงานพัสดุ
22. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
23. นายช่างไฟฟ้า
24. นายช่างโยธา

ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ
1. ครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล
2. ครูผู้ช่วยเอกเคมี
3. ครูผู้ช่วยเอกศิลปะ
4. ครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
5. ครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
6.ผู้ช่วยเอกพลศึกษา
7. ครูผู้ช่วยเอกเทคโนการศึกษา
8. ครูผู้ช่วยเอกคณิตศาตร์
9. ครูผู้ช่วยเอกทะเบียนและวัดผล
10. ครูผู้ดูแลเด็ก
11. ครูผู้ช่วยเอกจีน
12. ครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย
13. ครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย
14. ครูผู้ช่วยเอกแนะแนว
15. ครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
16. ครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา
17. ครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
18. ครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
19. ครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
20. ครูผู้ช่วยเยกภาษาไทย
21. ครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
22. ครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์
23. ครูผู้ช่วยเอกเกษตร

โดยมีการแผยแพร่หนังสือ : แผนขั้นตอนการปฏิบัติการสอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีการกำหนด เปิดรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 นี้ แต่ต้องรอประกาศอีกครั้ง