Avatar

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 –  14 พฤศจิกายน 2563  ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  อัตราว่างครั้งแรก จำนวน 49 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 9 –  14 พฤศจิกายน 2563  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-นักจัดการงานทั่วไป อัตราว่าง 1 อัตรา
-นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 2 อัตรา
-นักวิชาการอุตสาหกรรม อัตราว่าง 29 อัตรา
-นักวิชาการพัสดุ อัตราว่าง 1 อัตรา
-นิติกร อัตราว่าง 8 อัตรา
-วิศวกร อัตราว่าง 1 อัตรา
-เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 2 อัตรา
-นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราว่าง 1 อัตรา

การรับสมัคร 
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์
https://dip.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 –  14 พฤศจิกายน 2563  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

 

Avatar

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 47 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 47 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ รวม จำนวน 47 อัตรา
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. นักรังสีการแพทย์
3. พยาบาลวิชาชีพ
4. แพทย์แผนไทย
5. นักโภชนาการ
6. นักวิชาการพัสดุ
7. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

9. เจ้าพนักงานธุรการ
10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
11. พนักงานเปล
12. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
13. พนักงานบริการ
14. พนักงานเกษตรพื้นฐาน
15. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
16. พนักงานซักฟอก
17. พนักงานขับรถยนต์
18. ผู้ช่วยช่างทั่วไป
19. พนักงานประกอบอาหาร

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
– 
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Avatar

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัคร 24 – 28 สิงหาคม 2563

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1 จํานวน 2 อัตรา 

กลุ่มทั่วไป –  ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.00 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) + ค่าครองชีพ เดือนละ 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 13,285.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ปฏิบัติงานที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 321 หมู่ที่ 9 ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.)

ไฟล์ประกอบการสมัครสอบไฟล์เอกสาร

Avatar

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์
อัตราเงินเดือน 23430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1.) ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
(2.) ได้รับวุฒิปริญญาตรีอย่างอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาในทางที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

5. ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทคโนโลยีทางทะเล ชีววิทยาประมง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

6. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ และการตลาด

7. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

8. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(1)ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ
(2) วุฒิ ม.6 ปวช. ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลไม่น้อยกว่า 2 ปี

9. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

10. ตำแหน่ง นายช่างรังวัด
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือก่อสร้าง

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
https://dmcr.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Avatar

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม รับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 23 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมา (ลูกจ้างชั่วคราว) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งคนงานเกษตร จำนวน 17 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 75 หมู่ 8 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ถึง 28 สิงหาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 043-988142

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร