Avatar

(บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา)กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1 ธันวาคม – 23 ธันวาคม 2563

(บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา)กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1-23 ธ.ค.63
กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รายละเอียด รับสมัครสอบแข่งขันพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นายช่างเทคนิค
เงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า กรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นเพิ่มอีก 1 ฉบับด้วย

2. เจ้าพนักงานธุรการ
เงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า กรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นเพิ่มอีก 1 ฉบับด้วย

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่ากรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับปริญญาโทเพิ่มอีก 1 ฉบับด้วย

4.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า กรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับปริญญาโทเพิ่มอีก 1 ฉบับด้วย

การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  สมัครได้ที่เว็บไซต์
https://pcd.thaijobjob.com/ 

ประกาศรับสมัคร

Avatar

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 56 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 56 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 17500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 18 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 25 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 17500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา
2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

5. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
อัตราเงินเดือน 11400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือ ม.6
2) มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ตำแหน่ง นักบัญชี (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบัญชี
2) มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับด้านงบการเงินของภาคเอกชนภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

7. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 13285 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
2) มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ
3) สามารถพิมพ์งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
https://fpo.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Avatar

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2563

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2563

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักบัญชี
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคลัง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลัง
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
https://cgd.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Avatar

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2563

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(2) กรณีไม่มีคุณวุฒิ ตามข้อ (1) ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกลที่กำหนด 4 ปี รวมเป็น 9 ปี) เครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนด ดังนี้
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนที่ด้วยต้นเอง
3. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลา ขึ้นไป
4. รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด
5. รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ต้น ขึ้นไป
6. เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ
7. รถยกแบบทรัดเครน
8. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน
9. รถเกลี่ยดินขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
10. รถตักทุกแบบ ขนาด 150 BHP ขึ้นไป
11. เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่า ตามข้อ 1-10

2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
อัตราเงินเดือน : 13,010 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวท.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวท. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(2) กรณีไม่มีคุณวุฒิ ตามข้อ (1) ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกลที่กำหนด 2 ปี รวมเป็น 7 ปี) เครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนด ดังนี้
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 150 BHP ลงมา
2. รถตักทุกแบบต่ำกว่า 150 BHP
3. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 5-10 ลูกบาศก์หลา
4. รถพ่นยาง
5. รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา
6. รถตีเส้น
7. รถบดไอน้ำตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
8. รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
12. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
13. รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน

3.นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

4.วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
(2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัคร

Avatar

สำนักงาน ก.พ.ร. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ 50 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 9 พ.ย. 63-15ม.ค.64

สำนักงาน ก.พ.ร. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ 50 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักพัฒนาระบบราชการ จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติ
– มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขา) อายุไม่เกิน 30 ปี, มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก (ไม่จำกัดสาขา) อายุไม่เกิน 35 ปี

การรับสมัคร
-สำนักงาน ก.พ.ร.เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
-ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
https://opdc.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร

Avatar

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 –  14 พฤศจิกายน 2563  ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  อัตราว่างครั้งแรก จำนวน 49 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 9 –  14 พฤศจิกายน 2563  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-นักจัดการงานทั่วไป อัตราว่าง 1 อัตรา
-นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 2 อัตรา
-นักวิชาการอุตสาหกรรม อัตราว่าง 29 อัตรา
-นักวิชาการพัสดุ อัตราว่าง 1 อัตรา
-นิติกร อัตราว่าง 8 อัตรา
-วิศวกร อัตราว่าง 1 อัตรา
-เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 2 อัตรา
-นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราว่าง 1 อัตรา

การรับสมัคร 
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์
https://dip.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 –  14 พฤศจิกายน 2563  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

 

Avatar

ธกส. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563

ธกส. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ปีบัญชี 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
จำนวน 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน
กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง บรรจุเป็นพนักงานระดับ 4 และให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติทั่วไป
– ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคมวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
2. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
3. หากมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้
(1) FrontEnd – WEB Application, html, JavaScript, ReactJS, AngularJS, MobileApplication, React native, Flutter
(2) BachEnd – Golang, JAVA
(3) Data Analytic – Python, R
(4) Devops – CI/CD, Jenkins, Ansible, Container
4. หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate ระบบ ATM หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking หรือโปรแกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคารจากบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP, CISA, CISM, CompTIA, IPTE ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

การรับสมัครสอบ
ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง 
http://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็น พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคารจะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในตำแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น ส่วนผู้สมัครที่ยังไม่ได้ฝากประวัติ ธนาคารจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Avatar

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11500-12650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11500-12650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
2. อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
3. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
https://doe.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Avatar

ร่วมงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 274 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) จำนวน 274 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รวมจำนวน 274 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัด/สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่เปิดรับสมัครสอบตามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติที่เปิดรับสมัครสอบ
1. สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี จำนวน 7 อัตรา รับสมัคร 4 – 12 พฤศจิกายน 2563
– 
รายละเอียด

2. สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 9 อัตรา รับสมัคร 2 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

3. สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม จำนวน 12 อัตรา รับสมัคร 3 – 9 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

4. สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 2 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

5. สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จำนวน 3 อัตรา รับสมัคร 2 – 6 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

6. สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 อัตรา รับสมัคร 5 – 11 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

7. สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง จำนวน 9 อัตรา รับสมัคร 9 – 13 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

8. สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 17 อัตรา รับสมัคร 9 – 17 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

9. สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร จำนวน 4 อัตรา รับสมัคร 11 – 18 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

10. สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 13 อัตรา รับสมัคร 4 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

11. สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น จำนวน 22 อัตรา รับสมัคร 9 – 13 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

12. สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 29 อัตรา รับสมัคร 2 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

13. ศูนย์/กอง/กลุ่มงาน ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 135 อัตรา รับสมัคร 10 – 16 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

Avatar

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 139 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 139 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รวมจำนวน 139 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดที่เปิดรับสมัครสอบตามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดที่เปิดรับสมัครสอบ
1. สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี จำนวน 7 อัตรา รับสมัคร 4 – 12 พฤศจิกายน 2563
– 
รายละเอียด

2. สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 9 อัตรา รับสมัคร 2 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

3. สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม จำนวน 12 อัตรา รับสมัคร 3 – 9 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

4. สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 2 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

5. สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จำนวน 3 อัตรา รับสมัคร 2 – 6 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

6. สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 อัตรา รับสมัคร 5 – 11 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

7. สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง จำนวน 9 อัตรา รับสมัคร 9 – 13 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

8. สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 17 อัตรา รับสมัคร 9 – 17 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

9. สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร จำนวน 4 อัตรา รับสมัคร 11 – 18 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

10. สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 13 อัตรา รับสมัคร 4 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

11. สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น จำนวน 22 อัตรา รับสมัคร 9 – 13 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

12. สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 29 อัตรา รับสมัคร 2 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด