Avatar

สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ครู กศน.ตำบล
จำนวน 18 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง หรือคุรุสภาให้การรับรอง
2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ได้

2. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมย่าโม 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
– 
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
– ไฟล์แก้ไขประกาศรับสมัคร
– ใบสมัครสอบ ครู กศน.
– ใบสมัครสอบนักเทคโนโลยี