Avatar

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตั้งแต่1 – 30 ตุลาคม2563

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1) ตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทำหน้าที่อาจารย์วิชามวย จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ปัองกันตัว ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทำหน้าที่อาจารย์วิชายูโด จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำหน่งของผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้น วันสุดท้ายรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จะรับสมัครถึงเวลา 16.00 น. (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียวเท่านั้น)

ประกาศรับสมัคร