Avatar

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2564 วันที่ 22 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2564 ประกาศ กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 8 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร 22 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราว่าง 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือ
– ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 .ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือ
-ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือ
สาขาวิชานิติศาสตร์

4 ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ขได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร
ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์
www.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัคร ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
– เปิดเว็บไซต์www.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
– ให้ผู้สมัครกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
– นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ณ เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (เพียงวิธีการเดียว) จำนวน 430 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โดยให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

ประกาศรับสมัคร