Avatar

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 –  14 พฤศจิกายน 2563  ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  อัตราว่างครั้งแรก จำนวน 49 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 9 –  14 พฤศจิกายน 2563  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-นักจัดการงานทั่วไป อัตราว่าง 1 อัตรา
-นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 2 อัตรา
-นักวิชาการอุตสาหกรรม อัตราว่าง 29 อัตรา
-นักวิชาการพัสดุ อัตราว่าง 1 อัตรา
-นิติกร อัตราว่าง 8 อัตรา
-วิศวกร อัตราว่าง 1 อัตรา
-เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 2 อัตรา
-นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราว่าง 1 อัตรา

การรับสมัคร 
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์
https://dip.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 –  14 พฤศจิกายน 2563  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

 

Avatar

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราว่างครั้งแรก จำนวน 49 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 – 14 พฤศจิกายน 2563

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราว่างครั้งแรก จำนวน 49 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 – 14 พฤศจิกายน 2563 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา

2 นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน หรือการเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน

3 นักวิชาการอุตสาหกรรม

อัตราว่าง 29 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา

4 นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา

5 นิติกร

อัตราว่าง 8 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีสาขานิติศาสตร์

6 วิศวกร

อัตราว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า

7 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์

8 นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีสาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด การเขียน ในระดับดีมาก

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  https://dip.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ