Avatar

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(กรมการพัฒนาชุมชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 62 อัตรา 19 – 28 ตุลาคม 2563 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(กรมการพัฒนาชุมชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 62 อัตรา 19 – 28 ตุลาคม 2563 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(กรมการพัฒนาชุมชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 62 อัตรา
รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 62 อัตรา  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
เปิดรับสมัครวันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โทรศัพท์ 02-141-3052

ประกาศรับสมัคร

 

Avatar

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2564 วันที่ 22 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2564 ประกาศ กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 8 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร 22 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราว่าง 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือ
– ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 .ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือ
-ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือ
สาขาวิชานิติศาสตร์

4 ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ขได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร
ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์
www.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัคร ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
– เปิดเว็บไซต์www.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
– ให้ผู้สมัครกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
– นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ณ เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (เพียงวิธีการเดียว) จำนวน 430 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โดยให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

ประกาศรับสมัคร

 

Avatar

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2563

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
2. มีความสามารถในการว่ายน้ำ

2. ตำแหน่ง พนักงานวัดระดับน้ำ
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

3. ตำแหน่ง สรั่งเรือ
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
2. มีประสบการณ์การเดินเรือหรือถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

5. ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลลำน้ำ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

6. ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
2. มีความสามารถในการว่ายน้ำ

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

8. ตำแหน่ง กะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีความสามารถในการว่ายน้ำ

9. ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือ เข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

11. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4)
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาสำรวจ โยธา ช่างก่อสร้าง จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

12. ตำแหน่ง กะลาสี (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5)
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีความสามารถในการว่ายน้ำ

13. ตำแหน่ง พนักงานควบคุมเรือขุด (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5)
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขุดลอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

14. ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5)
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

15. ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5)
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

16. ตำแหน่ง นายช่างขุดลอก (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ี 6)
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล เทคนิคเครื่องกล เทคนิคการผลิต เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
https://md.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ส่วนกลาง
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2

Avatar

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ สมัคร 5-9 ตุลาคม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563 รายละเอียด มีดังนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
1.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  สถานที่รับสมัคร : ตามประกาศ

ประกาศรับสมัคร

Avatar

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัครตั้งแต่10-16 กันยายน 2563

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัครตั้งแต่วัน 10 กันยายน -16 กันยายน 2563
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
-ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร, หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

2.นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1(ปทุมธานี) ตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Avatar

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14160 บาท
คุณวุฒิ อนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์ / ปวส. เคมีปฏิบัติการ หรือเคมีอุตสาหการ

2. เจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14160 บาท
คุณวุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างเทคนิคอุตสาหการ ช่างโยธา

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 16830 บาท
คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ

การรับสมัครสอบ  สมัครด้วยตนเอง ณ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. ในวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
– 
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Avatar

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 กันยายน 2563

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 กันยายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Avatar

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 32,072 อัตรา รับสมัคร 27 สิงหาคม – 9 กันยายน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 32,072 อัตรา รับสมัคร 27 สิงหาคม – 9 กันยายน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 32,072 อัตรา รับสมัคร 27 สิงหาคม – 9 กันยายน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) กรอบวงเงิน 9,805.707 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564 นั้น

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด เพิ่มรายได้ กำหนดเป้าหมายเกษตรกร 64,144 ราย (16 ราย/ตำบล) เป้าหมายการจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย (8 ราย/ตำบล) ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด

คุณสมบัติเกษตรกร

1.ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี และมีสัญชาติไทย
3.พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร (บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ
4.เจ้าของเอกสารสิทธิตามข้อ (3) ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีการลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือในหนังสือยินยอม
5.ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณสมบัติของผู้รับจ้างงาน

1.เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.อายุระหว่าง 18 – 60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย
3.วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
4.มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
5.ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ
6.ไม่เป็นข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชน
7.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
8.ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
9.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

การรับสมัคร

เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่ 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์