Avatar

สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ต้องได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

2.นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ต้องได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต
https://mdes.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัคร

 

Avatar

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 55 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน
รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 .เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 24 อัตรา
(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
– อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการ ธนาคาร

3 .เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
(พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
-อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการ ธนาคาร

4 .เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 14 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
-อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5. เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
จำนวน 8 อัตรา
(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
– อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6. เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
(พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
– อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัคร
https://dol.thaijobjob.com/ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 ทางอินเตอร์เน็ตตลอด  24 ชั่วโมง

ประกาศรับสมัคร

Avatar

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัครตั้งแต่10-16 กันยายน 2563

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัครตั้งแต่วัน 10 กันยายน -16 กันยายน 2563
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
-ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร, หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

2.นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1(ปทุมธานี) ตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Avatar

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14160 บาท
คุณวุฒิ อนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์ / ปวส. เคมีปฏิบัติการ หรือเคมีอุตสาหการ

2. เจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14160 บาท
คุณวุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างเทคนิคอุตสาหการ ช่างโยธา

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 16830 บาท
คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ

การรับสมัครสอบ  สมัครด้วยตนเอง ณ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. ในวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
– 
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Avatar

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 47 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 47 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ รวม จำนวน 47 อัตรา
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. นักรังสีการแพทย์
3. พยาบาลวิชาชีพ
4. แพทย์แผนไทย
5. นักโภชนาการ
6. นักวิชาการพัสดุ
7. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

9. เจ้าพนักงานธุรการ
10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
11. พนักงานเปล
12. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
13. พนักงานบริการ
14. พนักงานเกษตรพื้นฐาน
15. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
16. พนักงานซักฟอก
17. พนักงานขับรถยนต์
18. ผู้ช่วยช่างทั่วไป
19. พนักงานประกอบอาหาร

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
– 
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Avatar

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 31 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 31 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.)

อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 31 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
– 
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Avatar

สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 24 – 28 สิงหาคม 2563

สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 24 – 28 สิงหาคม 2563

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์จะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (10%) โดยปฏิบัติราชการประจํา สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราว่าง 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา หากเคยมีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป เช่น ArcGIS หรือ Qgis จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สํานักงาน ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เลขที่ 44/5 ถนนโกสีย์ใต้ ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 28 สิงหาคม 2563 ในวันทําการของทางราชการ (ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น.)

เอกสารประกอบการสมัครสอบ –ไฟล์แนบ

Avatar

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 20 – 28 สิงหาคม 2563

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 20 – 28 สิงหาคม 2563

1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในทุกสาขาวิชา

2 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง คอมพิวเตอร์

4 นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทาง อิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

5 เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขา วิชาพณิชยการ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากําลัง หรืออิเล็กทรอนิคส์

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชีบริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชีทางบริหารธุรกิจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์เทคนิค วิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้า กําลัง อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง 

สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 164 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม วันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

เอกสารประกอบการสมัครสอบ – ไฟล์

Avatar

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัคร 24 – 28 สิงหาคม 2563

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1 จํานวน 2 อัตรา 

กลุ่มทั่วไป –  ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.00 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) + ค่าครองชีพ เดือนละ 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 13,285.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ปฏิบัติงานที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 321 หมู่ที่ 9 ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.)

ไฟล์ประกอบการสมัครสอบไฟล์เอกสาร