มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอบพนักงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา


2017-12-06 254 ผู้เข้าชม
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจํา ครั้งที่ 5/2560 
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :    17,960 บาท  
ตำแหน่งว่าง :    2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 
รายละเอียดวุฒิ  
−    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 
−    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หากจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
−    มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมาก 
−    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี 
−    มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี 
−    สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีใจรักในการให้บริการ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี 
−    สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว 
−    หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านสถาบันการศึกษา และมีคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
−    ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 −    ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์และนักศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
−    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ และนอกมหาวิทยาลัย ด้านจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักศึกษา 
−    ทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
−    พิมพ์เอกสาร จดหมายราชการ บันทึก และโต้ตอบ Email ภาษาอังกฤษ 
−    งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :   Computer Word Excel
 
ทักษะ/สมรรถนะ    
- มีคะแนน ก.พ. หรือ มี ใบคะแนน SMART for WORK ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC TU-GET TU-STEP
 
สถานที่รับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สอบถามข้อมูลไดท้ ี่ สํานักงานเลขานุการคณะพาณชยศาสตร ิ ์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-613-2253,02-613-2195 และยื่นใบสมัคร Online ที่ http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx
 
เอกสารประกอบการสมัครสอบ- ไฟล์แนบ
 งานดีแนะนำ