กรมอนามัยรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง จำนวน 36 อัตรา


2017-11-29 279 ผู้เข้าชม
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย
 
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ, ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ,ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ,ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน    (ยังไม่ระบุ) บาท
ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง   36 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา    ปริญญาตรี
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
1.1.1 นายแพทย์ปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)
1.1.2 นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก)
1.1.3 นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
1.1.4 นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)
1.1.5 นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี)
1.1.6 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
1.1.7 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)
1.1.8 เภสัชกรปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
1.1.9 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
1.1.10 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
1.1.11 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
1.1.12 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี)
1.1.13 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)
1.1.14 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี)
1.1.15 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช)
1.1.16 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
1.1.17 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี)
 
1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ อัตราเงินเดือนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
สถานที่สมัครสอบ ผู้ประสงค จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://anamai.job.thai.com/ ตั้งแต่ว ันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ช ั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
เอกสารประกอบการสมัครสอบ-ไฟล์แนบ
 
 งานดีแนะนำ