เปิดสมัครสอบตำรวจ 2560 แล้ว!!! เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ด่วน!!!


2017-11-24 1050 ผู้เข้าชม
เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2560 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2560 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. สายป้องกันปราบปราม (นสต.1) จำนวน 4,700 อัตรา
2. สายปฏิบัติการพิเศษ (นสต.2) จำนวน 150 อัตรา
3. สายปราบปรามทั่วไป (นสต.3) จำนวน 150 อัตรา

หน่วยรับสมัครสอบ 
ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 
คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542
3. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org
 งานดีแนะนำ