กรมทางหลวงชนบทเปิดสอบพนักงานราชการ 4 อัตรา( วุฒิ ปริญญาตรี,ปวส )


2017-11-09 148 ผู้เข้าชม
ประกาศ กรมทางหลวงชนบท 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
ตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้
ตำแหน่ง 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
               2.นายช่างโยธา
เงินเดือน : 18,000-13,800 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป,เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :   4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี,ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
-ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
 
ตำแหน่งนายช่างโยธา 
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
-ปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ตำแหน่งนายช่างโยธา 
-ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้    
 
(1) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
(2) ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 
(6) มีความรู้และสามารถควบคุม กำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง รวมถึงตรวจสอบ ควบคุม ดูแลให้ยานพาหนะมีน้ำหนักบรรทุกเป็นไปตามกฎหมายกำหนด 
(7) สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ 
(8) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
เอกประการสมัครสอบ -ไฟล์แนบ สถานที่สมัครสอบ
 งานดีแนะนำ