กรมทรัพยากรน้ำได้มีการเปิดสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560


2017-11-24 241 ผู้เข้าชม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เนื่องจาก กรมทรัพยากรน้ำ ได้มีการเปิดสอบพนักงานราช โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
เงินเดือน 18,000 บาท
เปิดรับ 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
เอกสารประกอบการสมัครสอบ -ไฟล์แนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ 
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ                                         
(3) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก 
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อม ใช้งาน 
(5) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รายงาน สรุปความเห็นที่เกี่ยวกับงานพัสดุ 
(6) ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ 
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เงินเดือน 18,000 บาท
เปิดรับ 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
เอกสารประกอบการสมัครสอบ -ไฟล์แนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหาร แผนปฏิบัติราชการ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารอาคารสถานที่ เป็นต้น 
(2) ปฏิบัติงาน ร่าง โต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ 
(3) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น 
(4) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
เงินเดือน 13800 บาท
เปิดรับ 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง
เอกสารประกอบการสมัครสอบ -ไฟล์แนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างเทคนิคของหน่วยงาน โดยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และด้านการสื่อสาร 
                             (2) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
                             (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
เงินเดือน 13800 บาท
เปิดรับ 3 อัตรา
ระดับการศึกษา ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
เอกสารประกอบการสมัครสอบ -ไฟล์แนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(1) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เช่น การรับส่งลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล ตรวจทานหนังสือ 
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ 
(3) จัดทำทะเบียนและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
(4) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 
วันที่ สถานที่สมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการภาคเช้ำ เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ส่วนอ้ำนวยกำร สำนักงำนทรัพยากรนำ้ภาค 8 ถนนทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
 
 งานดีแนะนำ