กรมทางหลวง เเห่งประเทศไทยได้เปิดสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการ 110 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560


2017-08-22 332 ผู้เข้าชม
ด้วย กรมทางหลวง เเห่งประเทศไทยได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยการเปิดสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการ 110 อัตรา  สามารถสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ต และสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560  
 
ตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้ 
 
1. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (เอกสารประกอบตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน)
เงินเดือนเริ่มต้น 11,500 บาท
จำนวนที่เปิดสอบ 100 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ 
2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
 
สมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ http://doh.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

2. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (เอกสารประกอบตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ)
เงินเดือนเริ่มต้น 17,500 บาท
จำนวนที่เปิดสอบ 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรม-ชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ 
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับ ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และ 
3. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
 
สมัครสอบได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 12 ชั้น 1 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 ในวัน และเวลาราชการ
 งานดีแนะนำ